google-site-verification=AnysJwzUzl7AGm18H9KwMzVPe4zmKmsvLt9YBZzR9Dc Nacht fan 'e filosofy - Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard

Episode 9

full
Published on:

19th Apr 2023

Nacht fan 'e filosofy

Foar dizze spesjale ôflevering wiene wy te gast yn Dbieb op 'e nacht fan 'e filosofy!

Hjir namen we de ôflevering op en praten we mei ferskate minsken, lykas libjende boeken mei titels as; Afgekickt, Maatschappelijk Blind en Vluchteling.

We rekken yn petear mei Marjolijn van Heemstra oer de romte, Mei Mounir Samuel oer taal en foaral ek oer de sin fan it libben mar Fokke Obbema fertelt ús dêr mear oer.

Ek prate we mei gasten, wêrfan 't ien in hiel spesjaal ferske foar ús hat.

Op de eftergrûn is it in smûk rûzjen fan minsken dy 't delkomme, dûnsje de famkes en wurdt der struid mei komplimintsjes.

Boeken en links foar mear ynformaasje:

https://www.dbieb.nl/

Marjolijn van Heemstra:

https://www.marjolijnvanheemstra.nl/schrijft/in-lichtjaren-heeft-niemand-haast/

https://www.marjolijnvanheemstra.nl/schrijft/en-noemen-hem/

https://decorrespondent.nl/watisruimtewaard

Mounir Samuel:

https://www.mounirsamuel.nl/boek/je-mag-ook-niets-meer-zeggen/

Fokke Obbema:

https://www.atlascontact.nl/boek/de-zin-van-het-leven/

Marrit Jellema:

http://explore-the-north.nl/en/agendaitem/hoge-woorden-ii

Show artwork for Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard

About the Podcast

Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard
In leechdrompelige podcast fan Fryske dichters en harren belibbing fan de kultuer yn Fryslân. Wat is der takom wike te dwaan, hokker boeken moatst lêze en hokker films kinst net misse? Plus, hoe dogge dichters dat eins, libben?
Gabrielle en Arjan begunen harren podcast yn it neijier fan 2021 by Omrop Fryslan. Beiden hawwe in leafde foar de Fryske muzykkultuer, poëzij en films en fertelle hjir graach alles oer.
Njonken dat se sljocht binne op dizze ûnderwerpen meitsje se sels ek gedichten, sa wie Arjan stedsdichter fan Ljouwert en is hy no Walddichter fan de gemeente Achtkarspelen en wie Gabrielle festivaldichter op it zingevingsfestival en is se oprjochter en dichter by Pauper Poezie.

Om 't Gabrielle en Arjan wurkje fanut harsels fine se it ek nijsgjirrich om sa de podcast te foljen, fanut eigen underfining prate se oer de kultuer dy 't se dy wike meikrigen hawwe en om de belibbing te fersterkjen komt der in gast koart fertellen oer syn optreden / boek / gedicht of film. Sa meitsje se de ranekultuer, lykas de metalscene, yn Fryslan mear sichtber en tagonkliker.

De podcast is easy-listening, as sitst mei dyn kulturele freonen yn de kroech en falt der in soad te laitsjen, omdat Gabrielle en Arjan ek fertelle oer har eigen libben, har swierrichheden en harren flaters. De podcast hat in skoft op skoft stien mar is fan no of wer om de wike te beharkjen fia Spotify en Apple podcasts

About your host

Profile picture for Gabrielle terpstra

Gabrielle terpstra

contact: gabrielle_1990@hotmail.com